• Hospodárka školy

    •  

     Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste hospodárka školy

     Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie

     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

     • práca s PC (Office, Internet) na pokročilej úrovni
     • fakturácia - základy
     • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita
     • schopnosť aktívne riešiť problémy
     • organizačné a komunikačné schopnosti
     • zdravotná spôsobilosť
     • bezúhonnosť

      

     Požadované doklady:

      

     • Žiadosť o prijatie do zamestnania
     • Profesijný životopis
     • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
     • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      

      

     Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: zspodjavorke.edu.sk. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s voľným pracovným miestom.

     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na voľnú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.