• Projekty

    •  

              

      

      

     Operačný  program: Vzdelávanie                                                                                 ITMS: 261 301 30057

     Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušnikov marginalizovaných rómskych komunít 

     Výzva:  Podpora čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov ZŠ pochádzajúcich z MRK.

     Prioritná os:  Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami.

     Ukončený:  1/2014 - vlastný projekt.

      


      

     Národný  projekt                                                                                                           ITMS: 261 301 30051                                                                     

     „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít"

     Poskytovateľ: MPC

     Doba trvania: 1.10.2011  -  31.1.2015

      

     Prehľad záujmových krúžkov realizovaých v rámci projektu: zaujmove_utvary1.xls

      


      

     Národný projekt                                                                                                         ITMS: 261 101 30547

     „Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie procesy"

     Poskytovateľ: Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, Bratislava

     Doba trvania: 13.12.2012  -  30.11.2015

      


      

     Národný projekt                                                                                                            ITMS: 261 201 30002

     „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov"  aktivita 4.2  - notebooky pre školy

     Prioritná os: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

     Doba trvania: 10.2009  - 10.2013

      


      

     Národný projekt                                                                                                          ITMS: 261 302 30025

     „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov  v školskom prostredí"

     Poskytovateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

     Doba trvania: do 31.10.2015

      


      

     Projekt emocionálneho rozvoja detí

     „Druhý krok"