• O Z N Á M E N I E

      

      

     V zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujem spôsoby podávania  podnetov závažnej  protispoločenskej činnosti.

      

     1. Podnety je možné podávať u zodpovednej osoby:  Mgr. Iveta Rošková
      1. písomne:
       1. listom odovzdaným zodpovednej osobe na jej pracovisku,
       2. listom vhodeným do schránky podnetov, ktorá sa nachádza pri dverách kancelárie      ekonomického úseku,
       3. listom zaslaným na adresu zamestnávateľa: Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice
       4. e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: korupcia.zspodjavorke@gmail.com
       5. telefonický na telefónnom čísle: 055 6434003