• Súčasnosť

    •  

     V školskom roku    2019/2020              

     pri počte  887   žiakov  máme  51 tried, z toho:

     na I. stupni  28   tried, vrátane 4 tried nultého ročníka a 5 špeciálnych tried a

     na II. stupni  23  tried, vrátane 8  špeciálnych  tried.


     Pre žiakov I. stupňa je k dispozícii 5 oddelení školského klubu detí s kapacitou 115 žiakov.     Škola má k dispozícii plavecký bazén, v ktorom sa zabezpečuje výučba plávania pre žiakov tretieho ročníka.


     Škola má 5 počítačových učební,  s kapacitou

     č.1  11 počítačov + učiteľský  pre I. stupeň

     č.2   18 počítačov + učiteľský + interaktívna tabuľa  pre II. stupeň

     č.3   13  počítačov + učiteľský + interaktívna tabuľa  pre I. stupeň

     č.4   25  počítačov + učiteľský  + interaktívna tabuľa  pre II. stupeň

     č.21  15  počítačov + učiteľský  + interaktívna tabuľa  pre II. stupeň


     Prioritou ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice je rozvíjanie manuálnych zručností a schopností žiakov, ktoré budú využívať pri ďalšom vzdelávaní a v praktickom živote.