• História školy

    • Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice je plne organizovaná základná škola. Bola  daná do užívania 1. 9. 1983 a v školskom roku 1983 /1984 bolo zriadených 15 tried, ktoré  navštevovalo  218 žiakov.      Pretože sa každoročne zvyšoval počet žiakov navštevujúcich ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, škola kapacitne nestačila, preto sa  v školskom roku 2001/ 2002 začala výstavba prístavby školy. V školskom roku 2002 / 2003 bola daná do prevádzky prístavba  s osemnástimi triedami, dvoma telocvičňami a bazénom.      Kapacita školy je 708 žiakov a 26 tried.  Počet žiakov každým rokom stúpal, preto sme museli v školskom roku 2003 /2004 pri  počte 771 žiakov  v 36 triedach pristúpiť na dvojzmenné vyučovanie .      V školskom roku 2006 / 2007 boli dané do užívania školské dielne, ktoré boli vybavené za pomoci US Steel a. s. Košice.  Vzhľadom k tomu, že kapacita školy nestačí počtu žiakov, žiaci od 2. ročníka majú dvojzmenné vyučovanie.     V školskom roku 2009 /2010 pri počte 1 098 žiakov  máme  48 tried, z toho  na I. stupni 35 tried, na II. stupni 13 tried  a 10 špeciálnych  tried pre žiakov s mentálnym postihom.