• Zameranie

    • Základné  kľúčové  kompetencie  absolventa sú :


     -    vie  pracovať efektívne  ( ekonomicky, zodpovedne, presne, bezpečne),


     -    dokáže  hodnotiť výsledok svojej práce,


     -    má osvojené  základné zásady pracovnej kultúry,


     -    dokáže si pripraviť  pracovné miesto a udržovať poriadok,


     -    využíva tvorivosť pri plánovaní práce ( vytýčenie cieľa, hľadanie prostriedkov na jeho dosiahnutie, príprava materiálu i náradia, vyriešenie zadanej úlohy, overenie),


     -    dodržiava požadované bezpečnostné a hygienické pravidlá pri práci.