• Online prezentácia o duálnom vzdelávaní pre žiakov 8. a 9. ročníka

     • Milí žiaci,

      radi by sme Vás pozvali na online hodinu - prezentáciu duálneho vzdelávania, ktorá sa bude konať 03.11.20  o 11:00. Na online hodine o duálnom vzdelávaní si vysvetlíme, čo je duálne vzdelávanie, čo by to pre vás znamenalo, ako by ste sa vedeli zapojiť a podobne.

      Prosím pre pripojenie postupujte nasledovne:

      - je potrebné kliknúť na registračný link a uviesť požadované údaje /škola, ročník, trieda, meno priezvisko žiaka a email/:

      - registračný link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kPrapLzkQMm9nqQThhoeTg

      - následne na zadaný email bude doručený nový link na pripojenie k online hodine o duálnom vzdelávaní. Na tento nový link postačí kliknúť chvíľu pred začiatkom online hodiny, teda niečo pred 11:00 a automaticky sa spustí online vysielanie.

      - nastavili sme link, že žiakov nebude vidieť ani počuť, v prípade, že budú mať otázky, môžu ich písať do možnosti Q&A alebo do chatu. Otázky sa zobrazia v reálnom čase a môžem im ich zodpovedať naživo.

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vás 03.11.20 o 11:00 hod.

     • Oznam

     • Pokyny k aktualizácii  v organizácii školského vyučovania od 26.10.2020

       

       

       

       

       

       

       

      Základná škola,

      Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

       

       

       

       

       

       

       

      P O K Y N Y

      (aktualizácia k 26. 10. 2020)

      upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v období od 26. októbra 2020  vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR.

       

       

      Úvod

       

      1. Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Ľ., Podjavorinskej 1, Košice. Popisujú organizačné kroky a postupy vyučovania od 26. 10. 2020.

       

      1. Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“) a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

       

      Vyučovanie v 0. – 4. ročníku

       

      1. Žiaci 0. – 4. ročníka budú mať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu.

       

      1. Žiaci sa vyučujú v jednotlivých triedach a jednotlivé triedy sa nedelia.

       

      1. Vstup do školy týmito vchodmi (v čase od 7.40 – 8.10 hod. nasledovne):
      • Hlavný vchod – brána vľavo: 0., 1. 2. ročník
      • Hlavný vchod – brána vpravo: 3. a 4. ročník + špeciálne triedy

       

      Vyučovanie v 5. – 9. ročníku

       

      1. Žiaci 5. – 9. ročníka budú mať dištančný spôsob vyučovania podľa upraveného rozvrhu, ktorý škola žiakom zverejní dňa 26. 10. 2020. Žiaci sa budú dištančne vzdelávať 15 hod./týždeň.

       

      1. Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať od 8.00 hod. do 14.00 hod. prostredníctvom programov MS Office 365 Team, Zoom, Edupage. Je dôležité, aby žiaci pravidelne sledovali aj Edupage a webovú stránku školy.

       

      1. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie.

       

      1. Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.

       

      1. Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne. Online vyučovanie je pre žiaka povinné. Neúčasť na online vyučovaní musí zákonný zástupca ospravedlniť vyučujúcemu. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní sa zapíše ako absencia do elektronickej triednej knihy.

       

      1. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo jednoduchých vopred dohodnutých emotikonov. Zvláštnu starostlivosť venuje žiakom so ŠVVP inkluzívny tím.

       

      1. Hodnotenie nebude prebiehať v týchto predmetoch: etická výchova, pracovné vyučovanie, technika, informatika, telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova.

       

      1. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať  s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.

       

       

      1. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.

       

      1. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, bude kontaktovať vyučujúci alebo vedenie školy a zistí príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, škola zabezpečí papierovú formu zadaných úloh a vedenie školy dohodne spôsob doručenia zadaných úloh žiakovi.

       

      1. Žiaci aj učitelia  sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať aktualizácie na Edupage, resp. webovej stránke školy.

       

      Prevádzka a spôsob stravovania v školskej jedálni

       

      1. Základná škola poskytuje stravovanie žiakom 0. – 4. ročníka a zamestnancom.
      2. Pre cudzích stravníkov sa nevarí.
      3. Obed sa bude vydávať v čase od 11.15 do 13:15 hod.
      4. Žiaci vstupujú do jedálne v rúšku. Rúško stravník odloží až počas konzumácie obeda.
      5. Žiaci prichádzajú na obed v časových intervaloch, podľa stanoveného rozpisu.

       

      Prevádzka ŠKD

       

      1. Prevádzka ŠKD nebude do odvolania.

       

      Jesenné prázdniny

       

      1. Na základe opatrenia MŠVVaŠ SR sa v tomto školskom roku mení termín jesenných prázdnin a to nasledovne: 30. 10. 2020 (piatok), 2. 1 2020 (pondelok), 6. 1 2020 (piatok) a 9. 1 2020 (pondelok).

       

      Všeobecné základné opatrenia

       

      1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

       

      1. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude  umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.

       

      1. Ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

       

      1. V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so situáciou COVID-19 budú tieto usmernia upravované a menené.

       

       

      V Košiciach, 23. 10. 2020

       

       

                                                                                                     Mgr. Iveta Rošková

                                                                                                         riaditeľka školy

       

     • Oznam

     • Na základe rozhodnutia číslo: 2020/17949:1-A1810 min. školstva zo dňa 23.10. 2020 dochádza k úprave organizácie školského vyučovania v súlade s rozhodnutím ministra školstva vedy, výskumu a športu, ktoré zverejňujeme . 

      ROZHODNUTIE

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodujetakto:

      1. Jesenné prázdniny sa vškolskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školáchv termínoch: 30. októbra

      2. 6. a 9. novembra 2020.

      S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v:

      a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku

      b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom   ročníku

      c) stredných školách

      d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      e) jazykových školách

      f) základných umeleckých školách, riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

      3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania:

      a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou

      b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d)

      c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d)

      d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.

      4.V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

      a výlety a exkurzie

      b športové výcviky a školské športové súťaže,

      c pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      d kurzy na ochranu života a zdravia,

      e kurzy pohybových aktivít v prírode,

      f saunovanie,

      g dni otvorených dverído odvolania.

      5.Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020.Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak. Odôvodnenie:Mimoriadne prerušenie školského vyučovania vškolách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu avykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavuv súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z18. októbra 2020.

      Branislav Gröhling minister školstva, vedy, výskumu a športu

     • Oznámenie

     • Riaditeľka Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice týmto oznamuje zmenu organizácie školského vyučovania z dôvodu havarijnej situácie.

      V dňoch 15. a 16. 10. 2020 (vo štvrtok a piatok) bude riaditeľské voľno. Od pondelka, 19.10.2020 bude prebiehať vyučovanie žiakov 5. – 9. ročníkov dištančnou formou doobeda a poobede v priestoroch školy. 

      Žiaci 0. – 4. ročníkov sa budú vyučovať prezenčnou formou v doobedňajších hodinách.

      Každá ďalšia zmena bude vopred ohlásená

     • Manuál COVID-19

     • Manuál k opatreniam školy voči

      COVID-19

      COVID-19, jeho príznaky a základná prevencia

       

       

      COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Postihuje najmä

      dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu

      pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby,

      ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez

      kontaminované predmety.

       

      Prevencia:

      - Umývajme si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd.

      - Očí, nosa ani úst sa nedotýkajme neumytými rukami.

      - Zakrývajme si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a

      následne ju zahoďme do koša.

      - Vyhýbajme sa návšteve preplnených miest a hromadným podujatiam.

      - V prípade prejavu príznakov, nenavštevujme školu a obmedzme kontakt s ľudmi

       

      Izolačka

      V škole je zriadená izolačka s rozlohou min. 15m2 a priamym vetraním. Miestnosť môže

      štandardne slúžiť aj na iné účely, ak je však do nej umiestnený žiak s príznakmi

      ochorenia COVID-19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení

      miestnosti žiakom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného

      zdravotníctva) a vyvetraná.

       

      Semafor pre  školy

       

      Školy sa od začiatku školského roka 2020/21 riadia podľa tzv. Alert (výstražného) systému, v

      ktorom sú opatrenia rozdelené do troch fáz, na základe situácie na danej škole. Nasledujúce kapitoly popisujú jednotlivé fázy a opatrenia, ktoré sme k daným fázam na našej škole prijali.

      Okrem opatrení v rámci zelenej, oranžovej a červenej fázy, sa tiež manuál venuje prvým septembrovým týždňom, počas ktorých platia sprísnené pravidlá, ktoré idú nad rámec zelenej fázy.

       

       

       

       

       

      Zelená fáza

       

      Zelená fáza nastáva v prípade, že:

      - v škole nie je žiaden podozrivý žiak, alebo zamestnanec;

      - v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na

      COVID-19 (ani jeden žiak / zamestnanec nie je pozitívny).

       

      1. Dochádzka

       

      - Pre žiakov platí povinná školská dochádzka

      - Rodičia môžu ospravedlniť až 5 po sebe nasledujúcich vyučujúcich dní (nové

      rozhodnutie ministerstva)

      - Pravidlá ohľadom povoleného počtu vynechaných hodín upravuje školský

      poriadok

       

      1.1. Kedy prísť / neprísť do školy

       

      Som pozitívne testovaný/á

      - Prosíme o urýchlené kontaktovanie koordinátorky COVID opatrení,

      - Škola sa ďalej riadi podľa oranžovej príp. červenej fázy.

       

      Mám nariadenú karanténu

      - O tejto skutočnosti treba informovať triedneho učiteľa, ktorý ďalej

      informuje zodpovedné osoby v škole.

      - Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy a absencia

      sa žiakovi neráta

       

      Mám príznaky

      - Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať

      známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie,

      kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej

      infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      - Pokiaľ sa príznaky prejavia počas pobytu doma, žiak/zamestnanec teda

      nejde do školy.

      - Je potrebné informovať triedneho učiteľa a telefonicky kontaktovať

      ošetrujúceho lekára.

      - Ďalej sa treba riadiť usmernením ošetrujúceho lekára alebo miestneho

      príslušného RUVZ.

      - O návrate do školy vopred informujte triedneho učiteľa

      - V takomto prípade, sa absencia žiaka eviduje ako “PN”

       

      Bol/a som v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou

      - V takomto prípade treba zostať doma

      - Informujte triedneho učiteľa a kontaktujte telefonicky ošetrujúceho lekára

      - Ďalej sa treba riadiť usmernením ošetrujúceho lekára alebo miestneho

      príslušného RUVZ.

      - O návrate do školy vopred informujte triedneho učiteľa.

      - V takomto prípade, sa absencia žiaka eviduje ako “PN”

       

      Bol/a som v kontakte s osobou, ktorá bola v kontakte s pozitívnym

      prípadom

      - Ide o tzv. druhotný kontakt, kedy nie je nevyhnutné zostať doma

      - Plne však rešpektujeme, ak preventívne doma žiak (príp. zamestnanec)

      ostane a aj v tomto prípade je absencia žiakovi rátaná ako “PN”

      - Či už daná osoba ide do školy alebo zostáva doma, prosíme o

      informovanie triedneho učiteľa, resp. nadriadeného

       

      - Ak žiak/zamestnanec bežne pokračuje v dochádzke, je nevyhnutné, aby

      si ešte pozornejšie sledoval príznaky a prísne dodržiaval opatrenia

      (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov..).

       

      Bol/a som v zahraničí – prosíme, aby ste o návšteve zahraničia vopred

      informovali triedneho učiteľa a dohodli si ďalší postup na základe

      konkrétnej situácie.

       

      Bol/a som na svadbe, rodinnej oslave či inej udalosti – pokiaľ ide o väčšie

      podujatie a/alebo podujatie, kde nie sú prísne dodržiavané opatrenia, prosíme

      vopred informovať triedneho učiteľa, aby ste si dohodli postup.

      Informačnú povinnosť majú pri neplnoletých žiakoch ich zákonní zástupcovia.

       

       

      1.2. Príznaky nákazy počas priebehu vyučovania

      - Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19,

      bezodkladne, informuje učiteľa, ktorý ho odvedie do izolačnej miestnosti a

      zabezpečí kontaktovanie zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      - Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho

      pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje svojho nadriadeného a opustí školu v

      najkratšom možnom čase

      - Žiak/zamestnanec ďalej telefonicky kontaktuje svojho lekára a s ním konzultuje

      ďalší postup

       

      1.3. Informácia o úzkom kontakte počas vyučovania

      Pokiaľ sa žiak alebo zamestnanec počas vyučovania dozvie, že bol v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou:

      - žiak informuje vyučujúceho, ktorý ho/ju odvedie do izolačky a

      zabezpečí kontaktovanie zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú

      - Ak ide o zamestnanca školy, bezodkladne o tom informuje svojho nadriadeného a opustí školu v najkratšom možnom čase

      - Žiak/zamestnanec ďalej telefonicky kontaktuje svojho lekára a s ním konzultuje

      ďalší postup

       

       

      1.4. Návrat do školy po absencii

      - V prípade ak žiaci alebo zamestnanci prerušili dochádzku po dobu dlhšiu ako 3

      po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov), predkladajú pri

      opätovnom nástupe do školy tlačivo o bezinfekčnosti

      - Tlačivo pre žiakov odovzdávajú triednemu učiteľovi

      - Tlačivo pre zamestnancov odovzdávajú svojmu nadriadenému

       

      2. Vstup do školy

       

      - Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi

      RÚVZ.

      - Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym

      príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,

      hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest)

      nesmie vstúpiť do priestorov školy

      - Do školy sa vstupuje predným vchodom v dvoch  zástupoch s dodržanými

      odstupmi

      - Pred vstupom do budovy je so žiakmi a zamestnancami vykonaný ranný filter

      - Ranný filter prebieha vo vstupe do  budovy školy pred prvou hodinou (pokiaľ nie je určené inak), ak žiaci prichádzajú do školy v inom čase, nech sa hlásia na

      recepcii, ktorá s nimi ranný filter vykoná

      - Pri vstupe do budovy sú si žiaci aj zamestnanci povinní vydezinfikovať ruky

       

      Vstup do školy je povolený iba s rúškom príp. v ochrannom štíte prekrývajúcom

      horné dýchacie cesty

      - Od 1.10. je nosenie rúška alebo inej vhodnej alternatívy povinné aj v exteriéri,

      pokiaľ nie sú zabezpečené odstupy aspoň 2 metre

      - Nosenie rúška je odporúčané aj počas telesnej výchovy v interiéri

      - Zákonní zástupcovia sú povinní zabezpečiť žiakom dve rúška (jedno náhradné,

      musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. V

      prípade potreby môže byť rúško nahradené ochranným štítom.

      - Žiaci aj učitelia majú z dôvodu ochrany zdravia seba aj ľudí okolo nich, prekryté

      horné dýchacie cesty aj počas vyučovania a prestávok.

      - Pokiaľ žiak toto pravidlo nerešpektuje ani po upozornení, bude hodina, na ktorej

      sa to udialo braná ako neospravedlnená

      - Nepedagogickí zamestnanci sa pri nosení rúška alebo ochranného štítu riadia

      podľa aktuálnych opatrení ÚVZ SR.

      - Výnimky:

      - Čas jedenia a pitia

      - Osoby so závažnými poruchami autistického spektra

      - Na vrátnici sú pre prípad nevyhnutnej potreby k zakúpeniu  rúška,

      ktoré sa kupujú za cenu 2,- Eur

       

      3. Dohľad

      - Počas celého dňa pomáha dozerať na dodržiavanie opatrení, na to vyhradený

      dohľad

      - Dohľad je rozdelený na tri typy služieb:

      - Služba pri rannom filtri

      - Služba na chodbách

      - Služba v jedálni

       

      5. Vyučovanie

      - Podľa možnosti sa budeme snažiť vyučovacie hodiny presunúť do exteriéru. Ak

      sa učiteľ so žiakmi vopred nedohodne inak, hodina začne v triede podľa rozvrhu

      a učiteľ triedu vyvedie von

      - Počas vyučovania dodržiavame odstupy a nosíme ochranné pomôcky

      - Pokiaľ prebieha vyučovanie vnútri, pravidelne miestnosť počas hodiny vetráme.

      - Na konci každej vyučovacej hodiny, vyučujúci zabezpečí otvorenie okien, aby

      došlo k vyvetraniu miestnosti. Okná na záver dňa zatvorí personál, ktorý

      miestnosti upratuje a dezinfikuje.

       

       

      6. Prestávky

      - Žiaci sa počas prestávok medzi hodinami zdržiavajú prioritne v triede alebo v

      exteriéri

      - Vyhýbame sa zdržiavaniu na chodbách, premiešavaniu tried a zhromažďovaniu

      ľudí

       

      7. Stravovanie

      - Výdaj jedla v jedálni sa uskutočnuje od 11:00-13:30

      - Pred vstupom do jedálne sú všetci povinní vydezinfikovať si ruky

      - Do priestorov jedálne sa vstupuje s prísnym dodržiavaním odstupov

      - Podľa možností sa pokúšame nemiešať medzi triedami resp. ročníkmi

      - Do jedálne má vstup iba určitý počet ľudí naraz, na základe voľných miest, preto

      je potrebné po dojedení jedáleň opustiť

      - Pokrmy či balíčky, vrátane čistých príborov, vydáva personál jedálne

       

      8. Zdržiavanie žiakov v priestoroch školy po vyučovaní

      - Z dôvodu bezpečnosti majú žiaci do odvolania zakázané zdržiavať sa v

      priestoroch školy po skončení vyučovania

      - Krúžková činnosť bude povolená od októbra na základe aktuálnej situácie a

      možnosti jednotlivých krúžkov dodržať epidemiologické opatrenia

       

      9. Upratovanie a dezinfekcia

      - Pri každom vstupe do budovy si žiaci aj zamestnanci dezinfikujú ruky

      - Dezinfekcia alebo mydlo sú k dispozícii v každej vyučovacej triede a sú

      zabezpečené pre všetkých zamestnancov podľa potreby

      - Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami

      (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk

      - Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha dvakrát denne a podľa potreby

      - Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci počas

      dňa nachádzajú, prebieha raz denne.

      - Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré

      používa zvlášť veľký počet ľudí, prebieha dvakrát denne a podľa potreby (napr.

      kľučky dverí)

       

      10. Vstup cudzích osôb do budovy

      - Vstup cudzích osôb do budovy je povolený iba na základe výnimiek a za prísne

      dodržaných opatrení

      - Výnimky je potrebné najprv skonzultovať

      - Pravidelné prenájmy budovy prebiehajú až po skončení vyučovania a pred

      nástupom žiakov do školy dôjde vždy k dezinfekcii priestorov

       

      11. Organizovanie podujatí

      - Pri organizovaní podujatí sa škola riadi nariadeniami RÚVZ

      - Menšie podujatia sú organizované iba v ojedinelých prípadoch a za dodržania

      prísnych epidemiologických opatrení

       

      12. Iné

       

      Žiaci si počas vyučovania nechajú telefóny u seba, no pri ich

      nepovolenom používaní, naďalej postupujeme podľa pravidiel školského

      poriadku.

      - Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla,

      likvidácii odpadov,

       

      Prvé septembrové týždne - opatrenia nad rámec

      zelenej fázy

       

      Počas prvých týždňov školského roka, dodržiavame prísnejšie opatrenia. Tu sú popísané

      opatrenia, ktoré sú v tomto období prijaté nad rámec zelenej fázy.

       

      1. Otvorenie školského roka

      - Tento rok nebude prebiehať spoločné hromadné otvorenie školského roka

      - Okrem ranného filtra pred budovou školy, budú žiaci pri prvom nástupe do školy

      odovzdávať Dotazník a čestné vyhlásenie . V prípade neplnoletého žiaka, dotazník vyplní zákonný zástupca.

      - Zamestnanci taktiež okrem ranného filtra odovzdajú Dotazník a čestné vyhlásenie

       

      2. Telesná výchova

      - Telesná výchova prebieha do 20.9. výlučne v exteriéri.

      - Telocvičňa a posilňovňa sa do tohto termínu nepoužívajú.

       

      3. Upratovanie a dezinfekcia

      Počas doby 2.9. - 15.9. platia nasledovné opatrenia:

      - Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 3x denne a podľa potreby.

      - Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré

      používa zvlášť veľký počet ľudí, je vykonávaná 2x denne a podľa potreby (napr.

      kľučky dverí)

      - Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci školy

      nachádzajú, je vykonávaná 1x denne.

       

       

      Oranžová fáza

      Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 žiaka či v prípade nariadenia

      ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu a žiakov na

      prípadnú červenú fázu. Nasledujúca časť sumarizuje opatrenia, ktoré škola prijíma nad rámec zelenej fázy.

       

      1. Prvé kroky v prípade vyhlásenia oranžovej fázy

      - Škola automaticky prechádza do odvolania na dištančnú formu výučby, aby

      mohla vydezinfikovať priestory a nastaviť ďalšíe kroky podľa aktuálne platného

      usmernenia hlavného hygienika

       

      1.1. Ak sa o prípade dozvieme mimo vyučovania

      - O prechode na online vyučovanie posiela škola informáciu žiakom cez Edupage

      a zamestnancom a rodičom cez email

      - Ráno je žiakom zakázaný vstup do školy

      - Nepedagogickí zamestnanci pracujú zo školy, pedagogickí podľa potreby (ak im

      nie je nariadená izolácia)

      Harmonogram dňa:

      - 7:30 stretnutie vedenia

      - 8:00 stretnutie zamestnancov (Cez zoom)

      - 9:00 Zoom pre študentov a následne distančné vyučovanie podľa bežného

      rozvrhu

      - poobede posiela škola ďalšie informácie mailom, resp. rozhlasom

       

      1.2. Ak sa o prípade dozvieme cez vyučovanie

      - riadime sa Covid protokolom

      - Posielame domov celú školu a informujeme rodičov

      - Na druhý deň sa riadime podľa harmonogramu v predošlom bode

       

      2. V prípade potvrdeného žiaka

      - Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, škola preruší vyučovanie v

      ročníku daného žiaka a vylúči z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty.

      - Žiak ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa miestne

      príslušného RÚVZ.

      - Ak sa u niektorej z osôb vylúčenej zo školského procesu objavia počas doby

      domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár

      všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ.

      - Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho žiaka,

      škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.

       

      3. V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného

      zamestnanca

      - Je potrebné vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného

      zamestnanca.

      - Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ,

      škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

      - Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby

      zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár

      všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ.

      - Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho

      zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.

       

      4. V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka

      - Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca.

      - Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa

      miestne príslušného RÚVZ.

      - Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby

      zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár

      všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ.

      - Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho

      zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.

       

      Červená fáza

       

      Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi,

      nepedagogickými zamestnancami alebo jedným pedagogickým zamestnancom/odborným

      zamestnancom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nasledujúca časť sumarizuje opatrenia,

      ktoré škola prijíma nad rámec oranžovej fázy.

       

      1. Prvý krok v prípade vyhlásenia červenej fázy

      - Škola automaticky prechádza do odvolania na dištančnú formu výučby, aby

      mohla efektívne nastaviť ďalší postup a vydezinfikovať priestory podľa aktuálne

      platného usmernenia hlavného hygienika

      - Na základe situácie, sa v prípade možnosti čiastočnej prezenčnej výučby alebo

      kombinovanej formy, rozhlasom informujú zákonní zástupcovia a žiaci o ďalšom

      postupe a podmienkach návratu do školy

       

      2. V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jedného

      ročníka

      - Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej žiakov jedného ročníka,

      preruší škola vyučovanie v danom ročníku a vylúči z vyučovacieho procesu ich

      úzke kontakty.

      - Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa

      miestne príslušného RÚVZ.

      - Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby

      zatvorenia triedy príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie,

      prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa

      postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

       

      3. V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov z rozličných

      ročníkov

      - Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jednotlivých žiakov z iných ročníkov, preruší

      škola vyučovanie v ročníkoch týchto žiakov a preruší vyučovanie ich úzkych

      kontaktov.

      - Žiaci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola

      podľa miestne príslušného RUVZ.

      - Ak sa u niektorej z osôb v domácej izolácii (žiakov alebo zamestnancov) objavia

      počas doby zatvorenia tried príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí

      ochorenie prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej škole a

      ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

       

      4. V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických

      alebo odborných pracovníkov

      - Vylúči škola zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného

      zamestnanca.

      - V prípade ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do

      kontaktu so žiakmi viacerých tried, prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach

      ich kontaktu

      - Ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci sú v kontakte vždy len so

      žiakmi jednej triedy, prerušuje sa vyučovanie len u žiakov danej triedy.

      - Zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp.

      RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ.

      - Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ,

      škola podľa miestne príslušného RÚVZ.

       

      5. V prípade potvrdených nepedagogických pracovníkov

      - Škola vylúči zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného

      zamestnanca.

      - Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ

      škola podľa miestne príslušného RÚVZ.

      - Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby

      vylúčenia príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, postupuje

      sa rovnakým spôsobom.

       

       

       

       

       

      Zdroje informácií

      - https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

      - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ad

      vice-for-public

      - http://www.korona.gov.sk

      - https://www.minedu.sk/data/att/1716

      - https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=

      4461:ustredny-krizovy-tab-navrhol-sprisnene-opatrenia-od-1-oktobra&ca

      tid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

     • Oznámenie

     • Opatrenia prijaté v škole

      Covid-19

      Opatrenia prijaté v škole:

       

       

      • za pekného počasia sa budeme snažiť byť popoludní čo najviac VONKU
      • v škole máme nový  Rozpis výdaja obedov
      • telocvičňu nevyužívame, až do odvolania, hodiny TV prebiehajú v areáli školy, alebo za nevhodného počasia v triedach - teoretickou formou
      • škola rozbieha školské krúžky zastrešené zamestnancami, športové krúžky prebiehajú len v areáli školy
      • naďalej platí, že všetky DETI nosia rúška, majú prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo šatkou; 
      • naďalej pripomíname deťom, že si majú často umývať ruky
      • naďalej VEĽA VEĽA vetráme

      Prosíme rodičov:

      • aby zabezpečili deťom minimálne dve čisté rúška
      • aby ráno vyprevádzali deti včas do školy
      • aby ráno s deťmi nevstupovali do budovy školy  - ani rodičia prvákov. Ďakujeme, že spolu vedieme deti k väčšej kompetentnosti a samostatnosti
      • aby sa popoludní v budove nezdržiavali, použili pri vstupe definfekciu, mali prekryté horné dýchacie cesty, držali si odstup
      • aby v prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 u dieťaťa alebo v prípade blízkeho kontaktu, informovali triedneho učiteľa osobne alebo telefonicky
      • aby nechali doma deti, ktoré sú choré alebo prechladnuté, až do preliečenia
      • aby pred plánovaným vycestovaním do zahraničia kontaktovali triedneho učiteľa
      • aby v prípade plánovaného stretnutia v škole podpísali na vrátnici Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (16.9.2020)

       

       

       

        

      Ďakujeme za váš zodpovedný prístup, spolu to zvládneme !

       

       

       

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.