• P O K Y N Y

     • P O K Y N Y

      (aktualizácia k 23. 11. 2020)

      upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v období od 23. novembra 2020  vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR.

       

       

       

       

      Úvod

       

      1. Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Ľ., Podjavorinskej 1, Košice. Popisujú organizačné kroky a postupy vyučovania od 23. 1 2020.

       

      1. Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“) “). Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené tomuto dokumentu a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

       

      1. Manuál rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené tomuto dokumentu. Dokument predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. V prípade, ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s miestne príslušnými RÚVZ1 organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami

       

      Vyučovanie v 1. – 4. ročníku

       

      1. Žiaci – 4. ročníka budú mať vyučovanie podľa upraveného rozvrhu.

       

      1. Žiaci sa vyučujú v jednotlivých triedach a jednotlivé triedy sa nedelia.

       

      1. Vstup do školy týmito vchodmi (v čase od 7:40 – 8:10 hod. nasledovne):
      • Hlavný vchod – brána vľavo: 0., 1. 2. ročník
      • Hlavný vchod – brána vpravo: 3. a 4. ročník + špeciálne triedy

       

      Vyučovanie v 5. – 9. ročníku - dištančné

       

      1. Žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí majú prístup k internetu, budú mať dištančný spôsob vyučovania podľa upraveného rozvrhu, ktorý škola žiakom zverejní dňa 20. 1 2020. Žiaci SZP, ktorí nemajú prístup na internet, sa budú vzdelávať prezenčne.

      Rozsah vzdelávania bude 15 hod./týždeň.

       

      1. Vstup do školy týmito vchodmi

      1. skupina od 8:15 – 8.30 hod. nasledovne:

      Hlavný vchod – brána vľavo: 5., 6., 7. ročník

      Hlavný vchod – brána vpravo: 8., 9.  ročník + špeciálne triedy

      2. skupina od 10:30 - 10:45 hod. nasledovne:

      Hlavný vchod – brána vľavo: 5., 6., 7. ročník

      Hlavný vchod – brána vpravo: 8., 9.  ročník + špeciálne triedy

       

      1. Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať od 8.00 hod. do 14.00 hod. prostredníctvom programov MS Office 365 Team, Zoom, Edupage. Je dôležité, aby žiaci pravidelne sledovali aj Edupage a webovú stránku školy.

       

      1. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie.

       

      1. Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.

       

      1. Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne. Online vyučovanie je pre žiaka povinné. Neúčasť na online vyučovaní musí zákonný zástupca ospravedlniť vyučujúcemu. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní sa zapíše ako absencia do elektronickej triednej knihy.

       

      1. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo jednoduchých vopred dohodnutých emotikonov. Zvláštnu starostlivosť venuje žiakom so ŠVVP inkluzívny tím.

       

      1. Hodnotenie nebude prebiehať v týchto predmetoch: etická výchova, pracovné vyučovanie, technika, informatika, telesná a športová výchova, hudobná výchova.

       

      1. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať  s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.

       

       

      1. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.

       

      1. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, bude kontaktovať vyučujúci alebo vedenie školy a zistí príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, škola zabezpečí papierovú formu zadaných úloh a vedenie školy dohodne spôsob doručenia zadaných úloh žiakovi.

       

      1. Žiaci aj učitelia  sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať aktualizácie na Edupage, resp. webovej stránke školy.

       

       

      Vyučovanie v 5. – 9. ročníku – žiaci SZP

       

      1. Žiaci SZP budú zadelení do skupín po 5. Celkový počet skupín bude 49. Každú skupinu bude vyučovať jeden učiteľ všetky predmety.

      2. V skupinách  č.: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 34, 35, 39, 42, 45, 48 bude prebiehať výučba od 8,30 do 10,30.

       V skupinách  č.: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36,37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47 a 49 bude prebiehať výučba od 10,45 do 12 45.

      3. Skupiny č. 24, 37 a 40, kde budú vyučovať externí pedagogickí zamestnanci – budú vzdelávaní v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Lunik IX.

       

      Prevádzka a spôsob stravovania v školskej jedálni

       

      1. Základná škola poskytuje  stravovanie žiakom – 4. ročníka, žiakom SZP z 5. – 9. ročníka a zamestnancom.
      2. Pre cudzích stravníkov sa nevarí.
      3. Obed sa bude vydávať v čase od 11.25 do 125 hod.
      4. Žiaci vstupujú do jedálne v rúšku. Rúško stravník odloží až počas konzumácie obeda.
      5. Žiaci prichádzajú na obed v časových intervaloch, podľa stanoveného rozpisu.

       

      Prevádzka ŠKD

       

      1. Prevádzka ŠKD nebude do odvolania.

       

       

      Všeobecné základné opatrenia

       

      1. Opatrenia smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva
       a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

      Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov
      a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z Strana 7 z 20 kontaminovaného povrchu na sliznice.

      Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov
      a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

      1. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka
       a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovom portáli školy, ak ho má zriadený. · Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.).
      2. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

       

      1. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude  umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.

       

      1. Ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

       

      1. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
      2. Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.
      3. Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné rúško musí mať vždy
       v dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      4. Žiak po príchode do školy, ako aj počas vyučovacieho procesu, si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      5. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy, ak nie je určené inak nariadením ÚVZ SR.
      6. Každý nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško vo všetkých priestoroch školy.
      7. Každý pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško vo všetkých priestoroch školy.
      8. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
      9. Odporúčame organizovať vzdelávacie aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.
      10. Ak to možnosti školy umožňujú, vyučovať ucelené triedy v triedach a nestriedať
       pri výučbe miestnosti.
      11. Odporúčame prestávky medzi hodinami realizovať v danej triede za priameho vetrania s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách, Ak priestorové možnosti školy
       a klimatické podmienky dovolia, realizovať ich v exteriéri.
      12. Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      13. Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.
      14. Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.
      15. Používať klimatizačné zariadenia a ventilátory sa neodporúča.
      16. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
      17. Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
      18. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
      19. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
      20. V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so situáciou COVID-19 budú tieto usmernia upravované a menené.
      21. Dokument predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. V prípade, ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s miestne príslušnými RÚVZ1 organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

       

       

       

      V Košiciach, 20. 11. 2020

       

       

                                                                                                     Mgr. Iveta Rošková

                                                                                                         riaditeľka školy

       

     • Beseda so žiakmi 3. ročníka

     • Dňa 4.11. a 5.11. sa uskutočnila beseda s PaedDr. Lydkou Olajošovou z CPPPaP so žiakmi 3. ročníka. Prvá téma ,,Kvet priateľstva" bola zameraná na budovanie a posilňovanie kamarátskych vzťahov medzi deťmi a druhá téma ,,Zdravý životný štýl"  sa žiaci dozvedeli viac o zdravej výžive, o pohybových aktivitách, ale aj o dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka.

     • Plody jesene

     • Jeseň už je v plnom prúde a kým žiaci II. stupňa prešli na dištančné vzdelávanie, my spomíname na obdobie, kde sme ich mohli vidieť každý deň. Len nedávno sa v triedach 6.B a 6.A žiaci spolu s triednymi učiteľkami pustili do výstavy plodov jesene, kde sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie  o jednotlivých druhov rastlín . Táto výstava je k dispozícii aj pre ostatných na hornej chodbe a my dúfame, že ju čo najskôr uvidia aj samotní žiaci.

       

     • Informačná povinnosť

     • Kontrola certifikátov

      Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 04011 Košice, IČO: 35542870

      Kontakt: 055/6434003, e-mail: zs@zspodjavorke.edu.sk

      ______________________________________________________________________

      ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

      ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

      v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

       

      Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov a osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 Nariadenia:

      VSTUP ZAMESTNANCOV NA PRACOVISKÁ A INÝCH PRIESTOROV PREVÁDZKOVATEĽA

      Účel spracúvania osobných údajov

      Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností a výkon osobitných práv pri plnení pracovného práva preukázaním sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19.

      Názov informačného systému - IS Vstup zamestnancov na pracoviská a iných priestorov prevádzkovateľa

      Právny základ:

      Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia v nadväznosti na plnenie zákonnej povinnosti v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c).

      Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné vyhlášky.

      Kategórie príjemcov - orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov - neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov - po skončení účelu spracúvania dňa 9.11.2020

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - neuskutočňuje sa.

       

      Kategórie dotknutých osôb - zamestnanci prevádzkovateľa

      Kategórie osobných údajov - potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, predloženie príslušného dokladu za účelom overenia totožnosti

       

      VSTUP DO VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH PRIESTOROV PREVÁDZKOVATEĽA

      Účel spracúvania osobných údajov

      Účelom spracúvania osobných údajov je kontrola vstupu osôb do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzkovateľa po celoplošnom testovaní na COVD - 19.

      Názov informačného systému - IS Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzkovateľa

      Právny základ:

      Čl. 9 ods. 2 písm. g) Nariadenia v nadväznosti na plnenie zákonnej povinnosti v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c).

      Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné vyhlášky.

      Kategórie príjemcov - orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov - neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov - po skončení účelu spracúvania dňa 9.11.2020

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - neuskutočňuje sa.

      Kategórie dotknutých osôb - osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa

      Kategórie osobných údajov  

      potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, predloženie príslušného dokladu za účelom overenia totožnosti

       

      Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

      1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami                    a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadeni.
      2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
      3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
      4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
      5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

      Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

      1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu                        na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

       

      Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

       

      Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje, že za účelom dodržiavania spravodlivosti prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

       

      UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

       

      V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na kontaktné údaje uvedené v hlavičke informačnej povinnosti.

       

     • Usmernenie

     • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

      1.Vprípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č.15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020(ďalej len „vyhláška č. 15“)nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

      2 .Zamestnanec, ktorý obdrží pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije v domácnosti s pozitívnou osobou, kontaktuje svojho lekára podľa § 1 ods. 2 písm.b) vyhlášky č. 15. Lekár v prípade potreby môže nariadiť pandemickú práceneschopnosť.

      3.Zamestnanec, ktorý obdržal pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou s pozitívnym výsledkom testu a je v povinnej 10-dňovej izolácii, môže vykonávať prácu z domácnosti, ak sa so zamestnávateľom dohodnú na výkone práce zdomácnostipodľa § 250bods. 2Zákonníka práce.

      4.Vprípade, že výkon práce z domácnosti nie je možný a zamestnanec nečerpá pandemickú práceneschopnosť, zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky,náhradného voľna alebo na pracovnom voľne podľa §141 ods.

      3.Zákonníka práce.

      5.Vprípade pozitívne testovaného zamestnanca, ktorý prezenčne vyučoval triedu, ministerstvo školstva odporúča, aby trieda prešla na 10 kalendárnych dní na dištančné vzdelávanie postupom podľa bodu1.Rozhodnutia ministra školstva z 28.augusta 2020.

      6.Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm.b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, č isa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

      7.V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm.a) a § 2ods. 2 písm.a) vyhlášky č.16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020(ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. a)Podľa § 1 ods. 3a § 2ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16. b)Podľa § 3vyhlášky č. 16 je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný na všetky vstupy školy alebo školského zariadenia viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky.Oznam je uvedený v Prílohe č. 1 tohto usmernenia.c)V zmysle týchto vyhlášok platí povinná izolácia iba pre zamestnanca a členov jeho domácnosti. Zamestnanci na tom istom pracovisku, ktorí majú negatívny výsledok testu, neabsolvujú v zmysle vyhlášok povinnú izoláciu.

      8.V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. a)Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu ašportu SR vtomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať vzmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka zvyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november ,10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia. b) Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školya žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods.2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu.Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia. c) Zamestnanec, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu a nespadá pod výnimky špecifikované v § 2ods.2 vyhlášky č. 16, nemôže vzmysle vyhlášky č. 16 vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy a školského zariadenia. Podľa vyhlášky č. 16 sa tento zákaz týka všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek. V tomto prípade je možné postupovať podľa bodu 4. tohto usmernenia alebo dohodnúť sa na výkone práce z domácnosti.Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia. d) Ak sa zamestnanec nevie preukázať negatívnym výsledkom testu zo zdravotných dôvodov (výnimky špecifikované v § 2ods.2 vyhláškyč. 16), môže podľa vyhlášky č. 16 vstúpiť do školy aj bez negatívneho výsledku testu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade však odporúča, aby sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na výkone práce zdomácnosti tak, aby zamestnanec nevstupoval do vnútorných a vonkajších priestorov školy a školského zariadenia po dobu 10 kalendárnych dní od ukončenia testovania. Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia.Ďalšie výnimky a podmienky súvisiace s testovaním nájdete v nasledovných vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva:1.Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 29. októbra 2020:

      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf2.Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa z 30. októbra 2020: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf

     • Oznam

     • Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020

      Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa V súlade s§ 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška“)z dôvodu ochrany života a zdravia v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod.je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská Zákaz podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 16/2020 RÚVZ sa nevzťahuje na:

      a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“

      b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

      c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

      d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,

      e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

      f) dieťa do desiatich rokov veku,

      g) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

      h) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

      i) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

      j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaimunodeficit,

      k) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

      l) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,

      m) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

      n) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky,

      o) vstup do zariadenia za účelom vykonania testu na ochorenie COVID-19,

      p) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby,

      q) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,

      r) vstup dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

      s) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy.

      Zákaz podľa § 2ods. 2vyhláškyč. 16/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

      a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

      b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejnéhoporiadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

      c) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,

      d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

      e) dieťa do desiatich rokov veku,

      f) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

      g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

      h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

      i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

      j) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

      k) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.